rekrutacja uzupełniającaZdalne nauczaniecovidProjekt NBPpodyplomoweBaner FE

Sala Obsługi Studenta

Sala Obsługi Studenta

Obsługa studentów w zakresie:

  • prowadzenia teczek akt osobowych studenta zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie MNiSW w sprawie studiów);
  • prowadzenia bazy danych studentów w systemie eOrdo: przyporządkowywanie studentów do odpowiednich grup, przypisywanie studentom przedmiotów realizowanych w bieżącym semestrze; kontrola ocen uzyskanych przez studentów w czasie sesji egzaminacyjnych; zaliczanie semestru studiów, obliczanie średnich oraz wpis na kolejny semestr studiów, z zaznaczeniem aktualnego statusu studenta; wprowadzanie praktyk studenckich z całego toku studiów; wprowadzanie danych dotyczących egzaminu dyplomowego i obrony prac dyplomowych – składu komisji egzaminacyjnej, terminu egzaminu, oceny z egzaminu, tematu pracy dyplomowej, oceny z pracy i obrony; wprowadzanie zmiany danych osobowych studenta; 
  • kontroli ważności badań lekarskich studenta, w razie potrzeby wydawanie i podpisywanie skierowań na ich powtórzenie, wydawanie skierowań do badań sanitarno-epidemiologicznych;
  • udzielania informacji studentom w oparciu o regulamin studiów oraz inne obowiązujące przepisy;
  • przygotowania, podpisywania i wydawania studentom zaświadczeń stwierdzających fakt bycia studentem PPUZ w Nowym Targu;
  • przygotowywania i wydawania decyzji Dyrektorów Instytutów dotyczących indywidualnych spraw studenckich (przedłużenie sesji egzaminacyjnej, egzamin komisyjny, itp.);
  • wydawania decyzji Prorektora ds. studenckich i kształcenia dotyczących pomocy materialnej, wpisów warunkowych, indywidualnej organizacji studiów, zaświadczeń do kredytu studenckiego oraz o wysokości pobieranego stypendium;
  • prac związanych z sesją egzaminacyjną: przygotowanie i wydanie studentom kart indywidualnej organizacji studiów, kart wpisów warunkowych oraz kart różnic programowych; przygotowanie nauczycielom akademickim protokołów zaliczenia przedmiotu; dokonywanie zaliczenia semestru oraz wpisu na kolejny semestr (wraz ze statusem studenta);
  • prac związanych z egzaminami dyplomowymi oraz obronami prac dyplomowych: przyjmowanie prac dyplomowych (kontrola uzyskania absolutorium przez studenta, kontrola prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym) wraz z wymaganymi dokumentami; przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych (protokołów, zaświadczeń, zbiorczego protokołu z egzaminów); sporządzanie i wydawanie suplementu do dyplomu; sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o wysokości średniej z toku studiów dla absolwentów;
  • spraw związanych ze skreśleniem z listy studentów: przygotowywanie i wysyłanie zawiadomień o wszczęciu postępowania o skreślenie z listy studentów; przygotowywanie wniosków o skreślenie z listy studentów; przechowywanie i wydawanie dokumentów osób skreślonych z listy studentów;

 

Uprzejmie prosimy o załatwianie spraw studenckich w godzinach dyżurów tj.: od poniedziałku do czwartku w godz. od 10:00 do14:00, w piątek od 11:00 do 16:00. 

 

mgr Dorota Chmielak – obsługa studentów na kierunkach: architektura I i II stopnia, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, finanse i rachunkowość I stopnia (forma niestacjonarna)

34-400 Nowy Targ; ul. Kokoszków 71, pok. 227
tel. 18 26 10 728; fax: 18 26 10 708
e-mail: dos@ppwsz.edu.pl; e-mail: dorota.chmielak@ppwsz.edu.pl,

mgr Monika Cebula – obsługa studentów na kierunkach: filologia angielska I i II stopnia, turystyka i rekreacja I i II stopnia, bezpieczeństwo narodowe, sport

34-400 Nowy Targ; ul. Kokoszków 71, pok. 227
tel. 18 26 10 731; fax: 18 26 10 708
e-mail: dos@ppwsz.edu.pl; e-mail:monika.gruchacz@ppwsz.edu.pl.

mgr Kinga Huzior – obsługa studentów na kierunku fizjoterapia jednolite studia magisterskie i II stopnia, dietetyka I stopnia

34-400 Nowy Targ; ul. Kokoszków 71, pok. 227
tel. 18 26 10 732; fax: 18 26 10 708
e-mail: dos@ppwsz.edu.pl; e-mail: kinga.huzior@ppwsz.edu.pl

mgr Elżbieta Dworska – obsługa studentów na kierunkach: kosmetologia I i II stopnia, pielęgniarstwo I, praca socjalna

34-400 Nowy Targ; ul. Kokoszków 71, pok. 227
tel. 18 26 10 733; fax: 18 26 10 708
e-mail: dos@ppwsz.edu.pl; e-mail: elzbieta.dworska@ppwsz.edu.pl

mgr  Marta Borowicz – obsługa studentów na kierunkach: finanse i rachunkowość I stopnia (forma stacjonarna), pielęgniarstwo II stopnia, ratownictwo medyczne

34-400 Nowy Targ; ul. Kokoszków 71, pok. 227
tel. 18 26 10 734; fax: 18 26 10 708
e-mail: dos@ppwsz.edu.pl; e-mail:
marta.borowicz@ppwsz.edu.pl