rekrutacja uzupełniającaZdalne nauczaniecovidProjekt NBPpodyplomoweBaner FE

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

Dział Nauczania i Spraw Studenckich (DNiSS) jest jednostką administracji ogólnouczelnianej, której pracownicy wykonują zadania związane z prawidłową organizacją procesu dydaktycznego w Uczelni. Zajmują się w szczególności realizacją prac w zakresie:

 • organizacji toku studiów pierwszego i drugiego stopnia,
 • obsługi administracyjnej studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia,
 • rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia,
 • przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów,
 • przygotowywania dokumentów dla studentów m.in. legitymacji studenckich, indeksów, dyplomów ukończenia studiów, legitymacji instruktorskich itp.,
 • opracowywania wniosków o nowe kierunki oraz współpraca w Instytutami w sprawie przygotowywania raportów samooceny istniejących kierunków,
 • współpracy z Komisją dyscyplinarną studentów,
 • współpracy z Komisją ds. oceny nauczycieli akademickich w zakresie przeprowadzenia studenckich ankiet oceniających nauczycieli,
 • współpracy z Komisją ds. jakości kształcenia,
 • współpracy z organizacjami studenckimi i kołami naukowymi,
 • przygotowywania informacji i sprawozdań dotyczących procesu nauczania i spraw studenckich dla MNiSW, GUS i in.
 • opracowywania regulaminów, zarządzeń Rektora i uchwał Senatu z zakresu dydaktyki i spraw studenckich.

Skład osobowy:

mgr Anna Swatkowska – kierownik

Zakres obowiązków:

 • kierowanie pracą Działu Nauczania i Spraw Studenckich;
 • opracowywanie regulaminów, zarządzeń Rektora i uchwał Senatu z zakresu dydaktyki i spraw studenckich;
 • opracowywanie wzorów decyzji i innych dokumentów związanych z dydaktyką, sprawami studenckimi, rekrutacją na studia, pomocą materialną oraz wdrażanie obiegu dokumentacji studiów i studentów;
 • przygotowywanie informacji i sprawozdań dotyczących procesu nauczania i spraw studenckich dla MNiSW, GUS, POL-on i in.
 • koordynowanie i realizacja prac związanych z dydaktyką i sprawami studenckimi;
 • koordynowanie działań w zakresie opracowywania programów kształcenia dla kierunków i poziomów kształcenia oraz profili kształcenia na tych kierunkach;
 • kordynowanie działań w zakresie opracowywania wniosków o nowe kierunki oraz raportów samooceny istniejących kierunków we współpracy z Instytutami;

34-400 Nowy Targ; ul. Kokoszków 71, pok. 223
tel. 18 26 10 712; fax: 18 26 10 708
e-mail: dn@ppwsz.edu.pl; e-mail: anna.swatkowska@ppwsz.edu.pl

 mgr Agnieszka Makowska

Zakres obowiązków:

 • opracowywanie druków i wdrażanie obiegu dokumentacji studiów i studentów;
 • opracowywanie planu szkoleń BHP dla studentów I roku;
 • koordynowanie funkcjonowania, rozwijania i obsługi systemu informatycznego eORDO;
 • przygotowywanie decyzji dotyczących indywidualnych spraw studenckich (zmiana formy studiów, powtarzanie roku, semestru lub przedmiotu; wpis warunkowy; urlop dziekański; reaktywacja, indywidualna organizacja studiów, przeniesienia studentów, skreślenia, itp.);
 • realizacja prac związanych z rekrutacją na studia.

34-400 Nowy Targ; ul. Kokoszków 71, pok. 223
tel. 18 26 10 712; fax: 18 26 10 708
e-mail: dn@ppwsz.edu.pl; e-mail: agnieszka.makowska@ppwsz.edu.pl

mgr Maria Sproch

Zakres obowiązków:

 • współpraca z Prorektorem ds. studenckich i kształcenia w zakresie wdrażania wewnętrznych systemów zapewniania jakości na wszystkich kierunkach studiów oraz współpraca z Przewodniczącym Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich
 • realizacja prac związanych z rekrutacją na studia;
 • realizacja prac związanych z przyznawaniem świadczeń pomocy materialnej dla studentów;
 • rozliczanie godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich, w szczególności pensum dydaktycznego, prac dyplomowych, recenzji i egzaminów dyplomowych oraz nadgodzin.

34-400 Nowy Targ; ul. Kokoszków 71, pok. 223a
tel. 18 26 10 702; fax: 18 26 10 708
e-mail: dn@ppwsz.edu.pl; e-mail: maria.sproch@ppwsz.edu.pl

mgr Aleksandra Brynczka

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie decyzji dotyczących zwolnienia lub umorzenia opłaty za naukę;
 • koordynowanie pracami związanymi z ubezpieczeniami studenckimi;
 • przygotowywanie zaświadczeń do kredytu studenckiego i o wysokości pobieranego stypendium;
 • realizacja prac związanych z rekrutacją na studia;
 • realizacja prac w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów;
 • współpraca z Komisją dyscyplinarną ds. studentów;
 • realizacja prac w zakresie przyznawania wsparcia dla studentów niepełnosprawnych;
 • koordynowanie prac w zakresie przyporządkowania sal niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych, zaliczeń i egzaminów w sesji.

34-400 Nowy Targ; ul. Kokoszków 71, pok. 223a
tel. 18 26 10 702; fax: 18 26 10 708
e-mail: dn@ppwsz.edu.pl; e-mail: aleksandra.brynczka@ppwsz.edu.pl

Małgorzata Szarlej

Zakres obowiązków:

 • rejestrowanie rocznych planów obciążeń godzinami dydaktycznymi nauczycieli akademickich;
 • rozliczanie godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich, w szczególności pensum dydaktycznego, prac dyplomowych, recenzji i egzaminów dyplomowych oraz nadgodzin;
 • realizacja prac związanych z rekrutacją na studia;
 • realizacja prac w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów;
 • przygotowywanie informacji i sprawozdań dotyczących pomocy materialnej dla studentów dla MNiSW, GUS, POL-on i in.;
 • realizacja prac w zakresie przyznawania wsparcia dla studentów niepełnosprawnych.

34-400 Nowy Targ; ul. Kokoszków 71, pok. 224
tel. 18 26 10 740; fax: 18 26 10 708
e-mail: dn@ppwsz.edu.pl; e-mail: malgorzata.szarlej@ppwsz.edu.pl

mgr Katarzyna Wysocka

Zakres obowiązków:

 • realizacja prac związanych z rekrutacją na studia
 • realizacja prac w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów
 • koordynowanie prac w zakresie przyporządkowania sal niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych, zaliczeń i egzaminów w sesji;
 • przygotowywanie i wprowadzanie danych z zakresu dydaktyki do programu Kalkulacji Kosztów Kształcenia;
 • przygotowywanie dokumentów dla studentów m.in.: legitymacji studenckich, legitymacji instruktorskich, dyplomów ukończenia studiów wraz z odpisami oraz duplikatów tych dokumentów;

34-400 Nowy Targ; ul. Kokoszków 71, pok. 224
tel. 18 26 10 702; fax: 18 26 10 708
e-mail: dn@ppwsz.edu.pl; e-mail: katarzyna.wysocka@ppwsz.edu.pl