rekrutacja 20 21rachunkowość i analitykadziennikarstwo nowoscankieta 2020Projekt NBPpodyplomoweBaner FE

Czasopisma w wersji elektronicznej

 

Biology of Sport

Biology of Sport   "Biology of Sport" to oficjalne czasopismo Instytutu Sportu w Warszawie wydane od 1984 roku. Biology of Sport to międzynarodowe czasopismo naukowe recenzowane w wolnym dostępie. Czasopismo zawiera artykuły dotyczące nauk podstawowych i stosowanych w sporcie: fizjologii sportu i ćwiczeń fizycznych, immunologii sportowej i medycyny, genetyki sportu, treningu i testowania, farmakologii, a także innych aspektów biologicznych związanych ze sportem.
[cyt. za stroną internetową czasopisma]

Dostęp do czasopisma znajduje się TUTAJ.

*** 

Economic and Enviromental Studies

EaES  Czasopismo "Economic and Enviromental Studies" zawiera tematykę zwiazaną z ekonomią i ekologią. Publikacja wydawana jest przez Uniwersytet Opolski w języku angielskim.

Dostęp do czasopisma znajduje się TUTAJ.

***

Ekonomiczne Problemy Turystyki

EPT   W czasopiśmie  "Ekonomiczne Problemy Turystyki"” (do końca 2015 roku obowiązywała nazwa: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki) prezentowane są wyniki prac badawczych oraz dorobek naukowców z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, z zakresu ekonomicznych aspektów turystki. Czasopismo ukazuje się od 2002 roku, a od 2012 wydawane jest jako kwartalnik.

Tematyka czasopisma  podzielona jest  trzy główne sekcje: Teoretyczne problemy rozwoju turystyki; Problemy rynku usług turystycznych; Regionalne problemy rozwoju turystyki.
[cyt. za stroną internetową czasopisma]

Dostęp do czasopisma znajduje się TUTAJ.

***

Journal of Human Kinetics


Journal of Human Kinetics   "Journal of Human Kinetics" to interdyscyplinarne czasopismo w otwartym dostępie, oferujące najnowsze artykuły w dziedzinie badań nad ruchem człowieka.

Dostęp do czasopisma znajduje się TUTAJ.
***


Kwartalnik Architektura Krajobrazu

AK "Kwartalnik Architektura Krajobrazu" ukazuje się od 2001 roku. Architektura krajobrazu jest dziedziną interdyscyplinarną i dynamicznie rozwijającą się. Jako Redakcja dokładamy starań, aby na łamach Kwartalnika zamieszczać artykuły odzwierciedlające współczesne tendencje, trendy i działania, ukazujące obecny stan nauki i prezentujące różnorodne problemy oraz poglądy. Dążymy do tego, aby nasze czasopismo stanowiło forum wymiany myśli i idei oraz służyło rozwojowi nauki i dobrych praktyk. Dwujęzyczna wersja czasopisma, a także jego otwarta dostępność w sieci pozwalają na rozszerzenie grona czytelników i autorów w zakresie międzynarodowym.

Wszystkie opublikowane teksty są recenzowane przez specjalistów z poszczególnych dyscyplin. W Kwartalniku można publikować także recenzje, polemiki, artykuły o charakterze krytyki fachowej oraz informacje.
[cyt. za stroną internetową czasopisma]

Dostęp do czasopisma znajduje się TUTAJ.

***


Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

KAiU  "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki" - wydawane od 1956 roku czasopismo Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk. Nosi podtytuł teoria i historia architektury, odpowiadający głównym nurtom publikacji. Podejmuje również problemy współczesnej architektury. Zakres tematyki: planowanie przestrzenne, urbanistyka, projektowanie i realizacje architektoniczne, kształtowanie terenów zielonych, detal architektoniczny, zagadnienia społeczne i estetyczne architektury oraz jej eksploatacji. Oryginalne teksty i wyniki badań zawarte w działach: prace, studia i materiały, sprawozdania, sylwetki, recenzje. Periodyk bogato ilustrowany: dokumentacja fotograficzna, materiały kartograficzne, plany architektoniczne, graficzne opracowania wyników badań.

Dostęp do czasopisma znajduje się TUTAJ.

***

 

Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja

     "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja" to pierwsze na rynku, praktyczne czasopismo dla fizjoterapeutów i rehabilitantów przedstawiające zarówno najskuteczniejsze metody fizjoterapii (m.in. PNF, NDT BObath, KinesiologyTaping, Kinetic Control, Osteopatia, techniki powięziowe), jak i studia przypadków wraz z programem postępowania - przygotowanymi przez certyfikowanych instruktorów i terapeutów.

W związku z panującą epidemią wirusa COVID-19 w Polsce i związanymi z tym ograniczeniami logistyczno-produkcyjnymi nr  115 (kwiecień 2020) oraz 116 (maj 2020) czasopisma zostały udostępnione wyłącznie w wersji cyfrowej. Wcześniejsze numery dostęne są w Czytelni.

Dostęp do numeru 115 (kwiecień 2020) znajduje się TUTAJ.
Dostęp do numeru 116 (maj 2020) znajduje się TUTAJ.

Cyfrowe wydania czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja" dostępne są dla wszystkich użytkowników posiadających aktywne konto biblioteczne po zalogowaniu do systemu HAN.

 

***

Problemy Pielęgniarstwa

  "Problemy Pielęgniarstwa" to oficjalne pismo Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, w którym są publikowane recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze z dziedziny pielęgniarstwa i dziedzin pokrewnych, sprawozdania, komentarze, recenzje
oraz oficjalne stanowiska międzynarodowych stowarzyszeń zawodowych.

Nieodpłatny dostęp on-line do aktualnego numeru czasopisma oraz wszystkich artykułów opublikowanych w tym piśmie od 2007 roku możliwy jest tylko w czytelni Biblioteki PPWSZ oraz na wszystkich komputerach znajdujących się w budynku Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznym Uczelni. Aby skorzystać z danego artykułu, wystarczy wejść na stronę internetową tego pisma.

Dostęp do czasopisma znajduje się TUTAJ.

***

Forum Lingwistyczne

FL  Idea nowego pisma lingwistycznego o nazwie „Forum Lingwistyczne” zrodziła się Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Publikujemy teksty z zakresu szeroko rozumianego językoznawstwa, a zatem nie stawiamy autorom ani ograniczeń tematycznych, ani metodologicznych. Językiem publikacji jest język polski oraz języki kongresowe.
[cyt. za stroną internetową czasopisma]

Dostęp do czasopisma znajduje się TUTAJ.

***

Rehabilitacja w Praktyce

"Rehabilitacja w Praktyce" to czasopismo dla praktyków fizjoterapii i rehabilitacji, którzy chcą stale podnosić swoje kompetencje, bowiem rozumieją związek pomiędzy sukcesem terapii a wykształconym, profesjonalnym terapeutą. Czasopismo zawiera m.in. praktyczne teksty o charakterze poradnikowym pisane przez praktyków fizjoterapii, informacje w postaci wskazówek od doświadczonych terapeutów oraz diagnostykę i przykładowe działania terapeutyczne. "Rehabilitacja w Praktyce" to praktyczne vademecum fizjoterapeuty, w którym publikowane są przydatne fotoinstruktaże, szczegółowo pokazujące technikę wykonania zabiegu czy ćwiczenia oraz przeprowadzenia badania. 

Numer 3/2020 czasopisma "Rehabilitacja w Praktyce" ukazał się wyłącznie w wersji elektronicznej. Wcześniejsze numery dostęne są w Czytelni.

Dostęp do numeru 3/2020 znajduje się TUTAJ.

Cyfrowe wydanie czasopisma "Rehabilitacja w Praktyce" dostępne jest dla wszystkich użytkowników posiadających aktywne konto biblioteczne po zalogowaniu do systemu HAN.

 

***

Ruch Literacki

RL  "Ruch Literacki" to dwumiesięcznik wydawany w Krakowie od 1960 roku przez Komisję Historyczno-Literacką Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytet Jagielloński. Pismo publikuje dyskusje, rozprawy, omawia różne zjawiska w kulturze literackiej.
[cyt. za stroną internetową czasopisma]

Dostęp do czasopisma znajduje się TUTAJ.

***

Wiadomości Turystyczne - wybrane numery w postaci elektronicznej

 

 

  "Wiadomosci Turystyczne" to dwutygodnik branży turystycznej. Opisuje on ważne wydarzenia, dostarcza bieżących informacji z zakresu organizacji pracy, prawa, nowych usług i wykorzystywanych technologii w branży.

Czasopismo jest prenumerowane przez Bibliotekę Uczelnianą PPWSZ w wersji papierowej dla kierunku turystyka i rekreacja. Wyjątkowo, tylko numery 5/2015 i 3/2016 dostępne są w postaci elektronicznej. Z pozostałych wydań można skorzystać w czytelni biblioteki.

Dostęp do numeru 5/2015 znajduje się TUTAJ   
Dostęp do numeru 3/2016 znajduje się TUTAJ.

***

Time

TIME   "Time" jest tygodnikiem społeczno-politycznym.

Dostęp do czasopisma znajduje się TUTAJ.

 ***

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

 

 

 

 

 

 

"Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" to czasopismo wydawane przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Warsza­wie. Pierwszy numer ukazał się w 1999 roku. Czasopismo prezen­tu­je najnowsze trendy w teorii i prak­tyce zarządza­nia zasobami ludzkimi pub­liku­jąc artykuły naukowe, komu­nikaty z badań w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi i anal­izy przy­pad­ków (cases). 

Od 1 sty­cz­nia 2017 roku wer­sją pier­wotną dwu­miesięcznika ZZL jest wer­sja elek­tron­iczna i tylko w takiej wer­sji dostępne są numery bieżące w  prenu­mera­cie i w sprzedaży.


Dostęp do e-publikacji: numer 1/2017 - kliknij TUTAJ