rekrutacja uzupełniającaZdalne nauczaniecovidProjekt NBPpodyplomoweBaner FE

Wybory Rektora PPUZ na lata 2020-2024

Miło nam poinformować, że w wyniku głosowania Uczelnianego Kolegium Elektorów, 8 lipca  2020 r. wybrany został  Rektor Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu  na kadencję 2020-2024. Został nim Rektor obecny  dr hab. Robert Włodarczyk, profesor PPUZ i profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Za wyborem prof. Włodarczyka  głosowali wszyscy spośród 26 elektorów. Kadencja nowego Rektora PPUZ w Nowym Targu  rozpocznie się 1 września br. Serdecznie gratulujemy Rektorowi Elektowi oraz życzymy wielu sukcesów Jemu i Uczelni.

Więcej o nowym rektorze możesz przeczytać poniżej:

Dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk,  prof. PPUZ jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia oraz doktorem nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Pełni funkcje: profesora uczelni w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, Dyrektora Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych (jednostki wspólnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu), profesora uczelni w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Kierownika Katedry Teorii Ekonomii w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W 2020 roku dr hab. Robert Włodarczyk otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za szczególne osiągnięcia w działalności dydaktycznej. Jest również 12-krotnym laureatem Nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. W 2001 roku został odznaczony Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę przez Prezydenta RP.

Działalność naukowa dra hab. Roberta Włodarczyka skupia się na problematyce badawczej (ponad 100 publikacji naukowych i dydaktycznych) dotyczącej teorii ekonomii, polityki makroekonomicznej, polityki monetarnej, międzynarodowych rynków finansowych, giełd papierów wartościowych, unii monetarnej, rynku pracy, oceny projektów inwestycyjnych oraz doradztwa inwestycyjnego. Jest kierownikiem lub współautorem ponad 30 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych MNiSW, NCBiR i NBP, a także uczestnikiem ponad 120 konferencji, sympozjów naukowych oraz kilkudziesięciu konferencji i szkoleń o charakterze dydaktycznym z zakresu Procesu Bolońskiego, PRK i e-learningu.

Mając na względzie rozwój kadr naukowych, dr hab. Robert Włodarczyk może pochwalić się dwoma wypromowanymi doktorami nauk ekonomicznych, jest też promotorem w trzech otwartych przewodach doktorskich, opiekunem naukowym sześciu kolejnych doktorantów, recenzentem i członkiem komisji w postępowaniach habilitacyjnych oraz recenzentem rozpraw doktorskich.

Dr hab. Robert Włodarczyk popularyzuje łączenie nowoczesnych metod dydaktycznych, takich jak e-learning oraz tutoring wraz z ideami zawartymi w Polskiej Ramie Kwalifikacji. Jest autorem kursów e-learningowych z makroekonomii i międzynarodowych rynków finansowych, współinicjatorem studiów dualnych w PPUZ w Nowym Targu (kierunek studiów: finanse i rachunkowość) oraz w UEK (kierunek studiów: doradztwo inwestycyjno-gospodarcze), a także współtwórcą Laboratorium Dialogu – inicjatywy organizacyjnej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie poszukującej pomostu między otoczeniem społeczno-gospodarczym a uczelniami.

Wśród dodatkowych kwalifikacji nowego Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu należy wymienić: certyfikat tutora akademickiego III stopnia w Collegium Wratislaviense oraz ukończenie kursu maklera giełdy towarowej.

Dr hab. Robert Włodarczyk jest kolekcjonerem znaczków pocztowych oraz byłym sędzią piłki nożnej w Polskim Związku Piłki Nożnej, na poziomie dawnej I ligi (dzisiaj Ekstraklasa). Jego pasją są górskie wędrówki.  

Wybrane publikacje dra hab. Roberta Włodarczyka:

 1. Międzynarodowe rynki finansowe: współczesne problemy i wyzwania / Robert W. WŁODARCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 127, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-738-7
 2. Is There a Global Currency War? / Robert W. WŁODARCZYK // W: Globalisation of Economies and Industries / ed. by Radosław Rybkowski, Krzysztof WACH. - Cracow : Cracow University of Economics, 2014. - (Entrepreneurial Business and Economics Review, ISSN 2353-883X ; vol. 2, nr 2). -  S. 21-30. - Summ. - ISBN 978-83-939576-5-1. - Pełny tekst: http://www.eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/41
 3. Comparative Analysis of the EU-27 Countries Labour Markets' Convergence / Janusz ROSIEK, Robert W. WŁODARCZYK // Economics and Management. - vol. 17, no. 1 (2012), s. 216-222. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ecoman.ktu.lt/index.php/Ekv/article/view/2270/1752. -  ISSN 2029-9338
 4. Rynek pracy a szoki asymetryczne w unii monetarnej na przykładzie unii gospodarczej i walutowej = The Labour Market and Asymmetric Shocks in the Monetary Union (the Exapmle of the Economic and Monetary Union) / Robert Wojciech WŁODARCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 243 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 216). - ISBN 978-83-7252-601-4
 5. Związek między bezrobociem a inflacją w Polsce na tle krzywej Phillipsa = The Relationship between Unemployment and Inflation in Poland and the Phillips Curve / Maciej Mańkowski, Andrzej Ostrowski, Robert W. WŁODARCZYK // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - R. 74, z. 2 (2012), s. 141-159. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/3980/1/13.%20MACIEJ%20MA%c5%83KOWSKI%2c%20ANDRZEJ%20OSTROWSKI%2c%20ROBERT%20W.%20W%c5%81ODARCZYK%20RPEiS%202-2012.pdf. -  ISSN 0035-9629
 6. Zróżnicowanie sektorowej struktury pracujących w strefie euro = Differences in the Sectoral Structure of Working Population in the Euro Area / Robert W. WŁODARCZYK // Ekonomista. - nr 4 (2011), s. 527-550. - Summ., rez. - Bibliogr. -  ISSN 0013-3205
 7. Comparative Analysis of Employment Sectoral Structure in Eurozone Countries / Robert W. WLODARCZYK // Transformations in Business & Economics. - vol. 10, no. 2A (23A) (2011), s. 292-301. - Bibliogr. -  ISSN 1648-4460
 8. Sectorial Homogeneity of The Structure of Gross Value Added in Eurozone Countries / Robert W. WLODARCZYK // International Review of Business Research Papers. - Vol. 5, No. 3 (2009), s. 227-240. - Bibliogr. -  ISSN 1837-5685
 9. Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce = Regional Wage Differences in Poland / Andrzej ADAMCZYK, Tomasz Tokarski, Robert W. WŁODARCZYK // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - R. 20, nr 9 (217) (2009), s. 87-108. - Summ. - Bibliogr. -  ISSN 0867-0005
 10. Zróżnicowanie bezrobocia w województwach małopolskim i podkarpackim = Diversification of Unemployment in Małopolskie and Podkarpackie Voivodships / Andrzej ADAMCZYK, Tomasz Tokarski, Robert W. WŁODARCZYK // Wiadomości Statystyczne. - nr 5 (564) (2008), s. 63-73. - Summ., rez. - Bibliogr. -  ISSN 0043-518X

 

Wybrane projekty badawcze i rozwojowe:

 1. Grant na granty nr 930/GG7.PR UE/2008/7, pt. Perspektywy rządzenia ekonomicznego w Unii Europejskiej: federalizm w „poszerzonej” Europie (FP7-SSH-2009-A, Activity 8.1, Area 8.1.3, Topic SSH-2009-1.3.1 collaborative project) w ramach 7 Programu Ramowego UE w priorytecie: Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne; Kraków 2008 (członek zespołu badawczego).
 2. Perspectives of the EU Economic Governance: Fiscal Federalism In Enlarged Europe, projekt badawczy (FP7–SSH–2009–A. Socio-economic sciences and Humanities Calls, SSH–2009–1.3.1. Public economic policy for growth) w ramach 7 Ramowego Programu Unii Europejskiej na konkurs ogłoszony przez Komisję Europejską na dzień 13 stycznia 2009 roku, Kraków 2009 (współautor i członek zespołu badawczego).
 3. Konkurencyjność regionalnych i lokalnych rynków pracy w Polsce. Zróżnicowanie, skutki i wnioski dla polityki gospodarczej; projekt badawczy własny w ramach konkursu nr 37 w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; nr N N112 215837; projekt złożony z zespołu międzyuczelnianego (4 uczelnie): Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Rzeszowska; Kraków 2010 (współautor i członek zespołu badawczego).
 4. Challenges for European Pro-demand Innovation Policies Enhancing growth and wellbeing, projekt badawczy (FP7-SSH-2010-2, Activity 8.1: Growth, employment and competitiveness in a knowledge society – the European case, SSH.2010.1.1-1. Demand-driven Research and Innovation policies for growth, welfare and wellbeing,collaborative project) w ramach 7 Programu Ramowego UE na konkurs ogłoszony przez Komisję Europejską na dzień 2 lutego 2010 roku w priorytecie: Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne; Kraków 2010 (współautor i członek zespołu badawczego).
 5. Ocena wpływu rynku pracy na neutralizowanie popytowych i podażowych szoków asymetrycznych w unii walutowej; projekt badawczy habilitacyjny w ramach konkursu nr 36 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; nr N N112 244136; Kraków 2010 (kierownik projektu i wykonawca prac badawczych.
 6. Skutki zastosowanych narzędzi polityki makroekonomicznej w gospodarce krajów strefy euro w warunkach współczesnego kryzysu finansowego – studium przypadku [w:] Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę. Teoria i praktyka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010, s. 165–188 (współautor i członek zespołu badawczego).
 7. Grant na granty nr 1248/GG7.PR–UE/2010/7 pt. Propopytowa polityka innowacji wobec zróżnicowania poziomu rozwoju gospodarczego i dobrobytu krajów UE, projekt badawczy (FP7-SSH-2010-2, Activity 8.1: Growth, employment and competitiveness in a knowledge society – the European case, SSH.2010.1.1-1. Demand-driven Research and Innovation policies for growth, welfare and wellbeing,collaborative project) w ramach 7 Programu Ramowego UE w priorytecie: Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne; Kraków 2010 (współautor i członek zespołu badawczego).
 8. Przestrzenno-czasowa analiza natężenia szoków asymetrycznych w UE-27; projekt badawczy własny w ramach konkursu nr 37 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; nr N N112 201537; Kraków 2011 (kierownik projektu i współwykonawca prac badawczych).
 9. Zintegrowany Program Rozwoju UEK, projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Konkurs POWER: WND-POWR.03.05.00-00-Z217/18-02; wartość projektu: 19 739 057,74 PLN; okres realizacji: 2019-2023; Członek zespołu realizującego projekt.
 10. Studia dualne na kierunku finanse i rachunkowość - profil praktyczny w Podhalańskim Ośrodku Nauk Ekonomicznych; projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Konkurs POWER: WND-POWR.03.01.00—00-DU22/18-01; wartość projektu: 2 290 653,76 PLN; Okres realizacji: 2018-2021; Współautor i kierownik projektu.

 

Oprac. DPIW

Galeria zdjęć: